လက်ထောက်ဗေဒင်

မိမိ၌ ကျော်ဇောကိတိၳ ကံပါ/ကံမပါနှင့် ဆိုင်သောအဟော။