လက်ထောက်ဗေဒင်

စာမေးပွဲဖြေခြင်း/အင်တာဗျူးခြင်း နှင့်ပတ်သတ်သော အဟော။